Gửi lúc: 15/12/2016 08:21:08
Bookmark and Share

Ban Cơ yếu Chính phủ đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin

Ngày 22/11/2016, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch số 1546/KH-BCY, thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT đến năm 2020” trong ngành Cơ yếu. Đây là bước triển khai Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 19/6/2015.Kế hoạch 1546 nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước về bảo mật và an toàn thông tin (BM&ATTT), góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thông tin (ATTT) của cán bộ, nhân viên ngành Cơ yếu; tuyên truyền để cán bộ, nhân viên trong Ngành nhận thức rõ về các nguy cơ, hậu quả và trách nhiệm trong vấn đề mất ATTT; xu hướng và tình hình ATTT tại Việt Nam và trên thế giới; kỹ năng cơ bản phòng tránh mất ATTT và quy trình điều phối ứng cứu, xử lý sự cố mất ATTT; góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, tin cậy qua đó thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo an ninh - quốc phòng. 

Kế hoạch 1546 bao gồm một số nội dung chính: 

- Xây dựng, biên tập các tài liệu tuyên truyền về BM&ATTT, trong đó xây dựng kế hoạch hàng năm và thực hiện các hoạt động tuyên truyền về BM&ATTT trong Ngành; Biên tập các tài liệu tuyên truyền về BM&ATTT để phổ biến cho các cơ quan, đơn vị trong ngành Cơ yếu. 

- Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về BM&ATTT qua các ấn phẩm truyền thông, bao gồm: Xây dựng chuyên mục, chuyên trang, sản xuất phóng sự, chương trình về các chủ đề trong lĩnh vực BM&ATTT để đăng trên các ấn phẩm báo chí và Trang thông tin điện tử của một số cơ quan, đơn vị thuộc Ban, Trang thông tin điều hành tác nghiệp của Ban Cơ yếu Chính phủ; Tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức cơ bản về ATTT và kỹ năng bảo đảm ATTT trong quá trình tác nghiệp báo chí.

- Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về BM&ATTT qua các phương thức khác: Tổ chức các hội thảo, hội nghị thường niên về BM&ATTT; kết hợp với tổ chức tọa đàm, trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và giới thiệu sản phẩm về ATTT; Tuyên truyền trực quan (sử dụng pa-nô, áp phích) về ATTT tại các cơ quan, đơn vị; Tham gia các hoạt động bình chọn, đánh giá sản phẩm, dịch vụ ATTT tiêu biểu, các giải thưởng, các cuộc thi của sinh viên về ATTT trong nước và quốc tế; Tăng cường hợp tác quốc tế để triển khai các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về ATTT.

Kế hoạch cũng phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, với các đầu mối chính như: Cục Chính trị - Tổ chức, Tạp chí ATTT, Phòng Pháp chế, Ban Nghiên cứu tổng kết lịch sử Ngành, Cục Cơ yếu Đảng- Chính quyền, Cục Quản lý mật mã dân sự và kiểm định sản phẩm mật mã, Cục Chứng thực số và bảo mật thông tin, Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát an ninh mạng, Học viện Kỹ thuật mật mã… Trong đó, Tạp chí An toàn thông tin sẽ là đầu mối phối hợp, giúp các cơ quan, đơn vị trong Ban xây dựng nội dung thực hiện Kế hoạch; giúp Lãnh đạo Ban theo dõi, tổng kết đánh giá việc triển khai Kế hoạch hàng năm.

Ngay sau khi Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT đến năm 2020” được phê duyệt, Ban Cơ yếu Chính phủ cũng đã tổ chức quán triệt nội dung bản Kế hoạch này đến các cơ quan, đơn vị trong Ban và ngành Cơ yếu, nhằm triển khai thực hiện một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Thu Trang