Gửi lúc: 13/02/2019 15:42:39
Bookmark and Share

Mô hình và đánh giá nguồn Entropy sử dụng cho các bộ tạo số ngẫu nhiên theo NIST

Xây dựng các nguồn entropy nhằm tạo ra các đầu ra không thể dự đoán được là rất khó, và đưa ra các chỉ dẫn cung cấp chỉ dẫn cho việc thiết kế và kiểm tra đánh giá chúng còn khó hơn nhiều. NIST đã phát hành tài liệu SP 800-90B nhằm giúp các nhà phát triển hiểu quy trình đánh giá, lập kế hoạch quy trình đánh giá và thực hiện đánh giá nguồn entropy sử dụng cho các bộ tạo số ngẫu nhiên, trong đó giả định rằng các nhà phát triển hiểu rõ cách xử lý của nguồn nhiễu trong nguồn entropy và nỗ lực để đưa ra nguồn entropy ngẫu nhiên. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu về mô hình và đánh giá nguồn entropy sử dụng cho các bộ tạo số ngẫu nhiên theo NIST.ĐÔI NÉT VỀ BỘ TIÊU CHUẨN NIST SP 800-90 

Năm 2012, NIST đã công bố các bản dự thảo SP 800-90 [1-3], cung cấp hướng dẫn xây dựng và đánh giá các bộ sinh bit ngẫu nhiên (Random Bit Generators (RBGs)) có dạng bộ sinh bit ngẫu nhiên tất định (Deterministic Random Bit Generators (DRBGs)) hoặc bộ sinh bit ngẫu nhiên không tất định (Non-deterministic Random Bit Generators (NRBGs)) mà có thể được sử dụng trong các ứng dụng mật mã. Dự thảo SP 800-90B [2] mô tả cách thiết kế và đánh giá các nguồn entropy mà có thể được sử dụng bởi RNG (Random Number Generators). Dự thảo SP 800-90A mô tả cấu trúc của các cơ chế sinh bit ngẫu nhiên tất định được phê chuẩn. Năm 2015 dự thảo này đã được rút lại do có một lỗ hổng bảo mật trong thuật toán Dual_EC_DRBG được mô tả trong bản dự thảo này. Năm 2016, NIST đã cập nhật bản dự thảo này và loại bỏ thuật toán Dual_EC_DRBG, cùng với đó cập nhật lại dự thảo SP 800-90B, và SP 800-90C. Đến tháng 1/2018, NIST đã công bố bản cập nhật cuối cùng cho chuẩn SP 800-90B [4]. Dự thảo SP 800-90C mô tả cấu trúc các bộ sinh bit ngẫu nhiên từ các cơ chế trong SP 800-90A và các nguồn entropy trong SP 800-90B. Các khuyến nghị này cung cấp một cơ sở cho việc phê chuẩn bởi chương trình phê chuẩn thuật toán mật mã (Cryptographic Algorithm Validation Program (CAVP)) và chương trình phê chuẩn mô-đun mật mã (Cryptographic Module Validation Program (CMVP)) của NIST.

Xem toàn bộ bài báo tại đây.

Hoàng Đình Linh (Viện Khoa học - Công nghệ mật mã)