Gửi lúc: 17/07/2019 13:34:03
Bookmark and Share

Hệ mật khóa công khai dựa trên các phần tử khả nghịch trong vành đa thức chẵn - IPKE

Bài báo đề xuất một hệ mật khóa công khai dựa trên các phần tử khả nghịch trong một loại vành chẵn đặc biệt cùng một số phân tích về hiệu năng và khả năng bảo mật.

Xem toàn bộ bài báo tại đây.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Jeffrey Hoffstein, Jill Pipher, Joseph H. Silverman, “NTRU: Alice ring-based public key cryptosystem”, Lecture Notes in Computer Science, vol. 1423, pp .267- 288, Springer Verlag 1998.

[2]. Nguyễn Bình, Trần Đức Sự, “Local cyclic codes constructed on conjugate elements of swallowing idempotent”, REV’ 02.2002.

[3]. Nguyễn Bình, “Crypto-system based on cyclic geometric progressions over polynomial ring” (Part I), REV’ 02.2002.

[4]. Hồ Quang Bửu, Ngô Đức Thiện, Trần Đức Sự “Xây dựng hệ mật trên các cấp số nhân cyclic của vành đa thức”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Chuyên san năm thứ 3, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông số 50 (2A), 2012, tr. 109-119.

[5]. Nguyen Binh, Le Dinh Thich (2002), “The Oders of Polynomials and Algorithms for Defining Oder of Polynomial over Polynomial Ping”, VICA-5, Hanoi, Vietnam.

[6].Gaborit, P., Ohler, J., Sole, P.: “CTRU, a Polynomial Analogue of NTRU, INRIA”. Rapport de recherche, N.4621 (November 2002), (ISSN 0249-6399).

[7]. Menezes A. J, Van Oorchot P. C. (1998), “Handbook of Applied Cryptography”, CRC Press.

[8]. M. Bellare, P. Rogaway. “Optimal Asymmetric Encryption -- How to encrypt with RSA”. Extended abstract in Advances in Cryptology -Eurocrypt '94 Proceedings, Lecture Notes in Computer Science, vol. 950, A. De Santis ed, Springer-Verlag, 1995.

[9]. Eiichiro Fujisaki, Tatsuaki Okamoto, David Pointcheval, and Jacques Stern, “RSA-- OAEP is secure under the RSA assumption”, In J. Kilian, ed., Advances in Cryptology - CRYPTO 2001, Lecture Notes in Computer Science, vol. 2139, SpringerVerlag, 2001. 

Thông tin trích dẫn: Cao Minh Thắng, Nguyễn Bình, “Hệ mật khóa công khai dựa trên các phần tử khả nghịch trong vành đa thức chẵn – IPKE”, Nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực An toàn thông tin, Tạp chí An toàn thông tin, Vol. 01, No. 01, pp. 21-27, 2015.

Cao Minh Thắng, Nguyễn Bình