Gửi lúc: 10/10/2016 10:31:44
Bookmark and Share

Nghệ thuật che giấu thông tin với các mã sửa sai Reed-Solomon

Ẩn mã (Steganography) là một phương pháp che giấu thông tin để không thể phát hiện được bằng mắt thường. Nhiều kỹ thuật khác nhau đã được đề xuất để che giấu một thông điệp bí mật trong một tài liệu mang tin. Bài báo này giới thiệu một phương pháp ẩn mã mới, áp dụng mã sửa sai Reed-Solomon (RS) trong các ứng dụng ẩn mã.

Một trong những phương pháp được sử dụng để đảm bảo truyền thông tin mật tin cậy là ẩn mã - môn khoa học và nghệ thuật, trong đó thông tin được truyền đi sẽ ẩn giấu bí mật trong các thông tin khác nhằm che giấu sự tồn tại của nó. Việc sử dụng ẩn mã đảm bảo rằng, có thể tồn tại một thông điệp bí mật trong thông điệp được truyền đi, gây khó khăn cho kẻ tấn công trong việc nhận diện.

Các lược đồ ẩn mã dựa trên các mã sửa sai (Error Correcting Codes - ECC), chẳng hạn như mã BCH (Bose - Chaudhuri, Hocquenghem) đã được nghiên cứu trước đây. Tuy nhiên, các phương pháp ECC hiện nay trong ẩn mã đang phải đối mặt với nhiều khó khăn khác nhau như: độ dài, kích thước của thông điệp mật, thuật toán giải mã quá phức tạp và sự biến dạng. Việc phát triển các kỹ thuật mới trong ẩn mã, áp dụng các mã sửa sai sẽ hỗ trợ trong việc khắc phục những thiếu sót hiện có và tạo ra những cơ hội mới cho ứng dụng ẩn mã. Bài báo này giới thiệu phương pháp sử dụng mã sửa sai Reed-Solomon trong ứng dụng ẩn mã.
Xem toàn bộ bài báo tại đây.

Trần Thị Lượng