Gửi lúc: 01/12/2012 15:02:34
Bookmark and Share

Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Cơ yếu

Luật Cơ yếu đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 26/11/2011 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2012.

Để triển khai Luật Cơ yếu một cách đầy đủ, toàn diện, từng bước đưa Luật đi vào cuộc sống, ngày 29/8/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1156/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Luật Cơ yếu nhằm xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương có liên quan đến hoạt động Cơ yếu, đảm bảo cho việc triển khai thực hiện Luật được đồng bộ, đạt hiệu quả thiết thực. Kế hoạch thực hiện Luật Cơ yếu gồm các nội dung chính sau đây:
Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Cơ yếu
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng về Luật Cơ yếu và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức cho đội ngũ lãnh đạo các cấp, người làm việc trong tổ chức Cơ yếu, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động Cơ yếu và nhân dân. Thủ tướng giao cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương; Bộ Tài chính, Văn phòng Trung ương Đảng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Cơ yếu và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ, nhân viên làm việc trong tổ chức Cơ yếu thuộc quyền. Nội dung kế hoạch phải cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, biện pháp triển khai thực hiện cho phù hợp với điều kiện từng Bộ, ngành, địa phương.
Bên cạnh đó, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành theo thẩm quyền, thống kê những văn bản có liên quan cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Luật Cơ yếu.
Xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Cơ yếu
Để triển khai Luật Cơ yếu, trước mắt cần xây dựng 05 Nghị định của Chính phủ, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư liên tịch, Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Việc xây dựng các văn bản được giao cho Bộ Quốc phòng chủ trì, với sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành liên quan.
Đưa môn học quản lý nhà nước về công tác Cơ yếu vào chương trình của các trường đào tạo bộ quản lý
Nhằm đưa nội dung Luật Cơ yếu vào chương trình bồi dưỡng, đào tạo tại các Học viện, Nhà trường đào tạo cán bộ làm công tác quản lý, Bộ Quốc phòng sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án “Chương trình môn học quản lý nhà nước về công tác Cơ yếu trong các trường đào tạo cán bộ quản lý”.
Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai kế hoạch thực hiện Luật Cơ yếu, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Để triển khai thực hiện Quyết định số 1156/QĐ - TTg một cách  đồng bộ, kịp thời và hiệu quả, ngày 30/11/2012, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Kế hoạch số 3787/KH- BQP hướng dẫn, thống nhất các biện pháp triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ q

Tô Ngọc Tuyên