Gửi lúc: 13/04/2018 15:35:01
Bookmark and Share

Lào Cai: Ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả và thiết thực trong các cơ quan Đảng

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan Đảng trong những năm qua được tỉnh Lào Cai triển khai sâu rộng, tạo được bước chuyển biến quan trọng cả về nhận thức và hành động. Những kết quả này đã thúc đẩy công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy Đảng các cấp và đóng góp đáng kể cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Trong giai đoạn 2015-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai ứng dụng CNTT bằng việc ban hành nhiều văn bản như: Quyết định số 1301-QĐ/TU ngày 20/8/2015 của Tỉnh ủy về việc “Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2015-2020” theo Chương trình 260 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; ban hành các văn bản về triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc trong mạng nội bộ và Internet; Quyết định số 1270-QĐ/TU ngày 08/7/2015 về việc “Ban hành Quy chế, quản lý, hoạt động và cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử Tỉnh uỷ Lào Cai”. Trong năm 2017, đã xây dựng và triển khai 04 Đề án: “Xây dựng phần mềm theo dõi Kết luận, chỉ đạo, điều hành và lịch công tác của Thường trực Tỉnh ủy”; “Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin, lắp đặt hệ thống camera an ninh cho Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy”; “Xây dựng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc VNPT-iOffice trên Internet” và “Công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống mạng LAN, mạng Internet cho trụ sở Tỉnh ủy”.

Hạ tầng kỹ thuật máy tính, mạng máy tính trong các cơ quan, đơn vị nối mạng thông tin của Tỉnh ủy được quan tâm đầu tư nâng cấp, thay thế, sữa chữa kịp thời; bảo đảm an toàn, hoạt động ổn định và kết nối thông suốt.

Phòng họp trực tuyến của Tỉnh ủy Lào Cai đã đưa vào sử dụng từ tháng 11/2014, với tổng số 11 phòng họp từ tỉnh đến huyện. Đến nay, đã phục vụ hàng chục Hội nghị giao ban trực tuyến của Thường trực Tỉnh ủy với các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy xã, phường, thị trấn trong tỉnh và các hội nghị do các Ban xây dựng Đảng chủ trì.


Phòng họp trực tuyến Tỉnh ủy Lào Cai

Các phần mềm điều hành tác nghiệp, chuyên ngành, cơ sở dữ liệu dùng chung do Trung ương chuyển giao và phần mềm đặc thù của địa phương tiếp tục được triển khai đồng bộ trong các cơ quan kết nối mạng thông tin của Tỉnh ủy như: Phần mềm thư điện tử, xử lý công văn, gửi/ nhận văn bản, xử lý đơn thư, mục lục hồ sơ lưu trữ, văn kiện đảng, phần mềm chuyên ngành tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo, quản lý kho lưu trữ, website trên mạng nội bộ, cổng thông tin điện tử của Tỉnh ủy trên mạng Internet...

Hiện nay, 100% cán bộ, công chức từ tỉnh đến huyện khi tham gia vào mạng thông tin của Tỉnh ủy đều dùng phần mềm thư điện tử trên mạng nội bộ, thư công vụ của tỉnh trên Internet để trao đổi thông tin; 100% cơ quan, đơn vị sử dụng phần mềm xử lý công văn để xử lý văn bản đi/ đến, gửi/ nhận văn bản, phần mềm chuyên ngành tổ chức xây dựng Đảng được tập huấn, nâng cấp, chuyển giao kịp thời theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương... Ngoài các phần mềm do Trung ương chuyển giao, tỉnh cũng triển khai thêm một số phần mềm đặc thù như: Phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc VNPT-iOffice,... nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT, giảm gửi văn bản giấy, phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thường trực Tỉnh ủy.

Việc cập nhật, khai thác, trao đổi thông tin trên các hệ thống thông tin của Tỉnh ủy được tăng cường: 100% công văn đi, đến (theo quy định) được cập nhật vào phần mềm xử lý công văn; tỷ lệ gửi nhận văn bản trung bình giữa các cơ quan, đơn vị trong mạng thông tin của Tỉnh ủy là trên 80%.

Việc triển khai sản phẩm bảo mật trong mạng nội bộ và mạng Internet được đẩy mạnh nhằm bảo đảm việc trao đổi thông tin an toàn, tin cậy. Trong thời gian qua, văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai đã phối hợp chặt chẽ với Cục Cơ yếu Đảng – Chính quyền (thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ), triển khai các sản phẩm, giải pháp bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ để bảo mật cho hệ thống bảo mật truyền hình trực tuyến của Tỉnh ủy, hệ thống thông tin chuyên ngành Tổ chức, Kiểm tra Đảng, truyền hình trực tuyến cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy..

Việc triển khai các phần mềm đồng bộ, cập nhật dữ liệu, gửi/ nhận văn bản thường xuyên, kết nối mạng thông suốt, an toàn đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp ủy đảng, góp phần cải cách hành chính trong Đảng.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức CNTT được tỉnh quan tâm thực hiện; việc tổ chức tập huấn CNTT được sắp xếp phù hợp với đối tượng, yêu cầu đặt ra. Năm 2017, Tỉnh đã tổ chức 04 lớp tập huấn về CNTT với trên 300 lượt học viên; cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn nâng cao kiến thức quản trị mạng do Trung ương tổ chức; các huyện ủy, thành ủy đã thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nâng cao kiến thức CNTT cho cán bộ cơ sở dưới nhiều hình thức. Qua đó, trình độ CNTT của cán bộ các cấp được nâng lên, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Trong thời gian tới, cùng với tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục triển khai Kế hoạch số 65, ngày 25/6/2015 của Tỉnh ủy về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Đảng. Việc ứng dụng CNTT được thực hiện theo hướng cụ thể, thiết thực, phù hợp, để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả trong thực thi công vụ, triển khai có hiệu quả việc ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan Đảng từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn.

Hoàng Cửu, Phòng Cơ yếu Công nghệ thông tin, Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai