Gửi lúc: 23/12/2008 16:02:34
Bookmark and Share

Xây dựng Chính phủ điện tử gắn với cải cách hành chính nhà nước

Hội thảo Quốc gia về C hính phủ điện tử (CPĐT) Việt Nam diễn ra trong hai ngày 16 và 17/12/2008 tại Hà Nội. Với chủ đề “Xây dựng chính phủ điện tử gắn với cải cách thủ tục hành chính nhà nước”, Hội thảo đã có 40 tham luận do đại diện các cơ quan nhà nước cùng các chuyên gia trong và ngoài nước trình bày.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hai báo cáo mở đầu Hội thảo về “Hiện trạng, các vấn đề đặt ra và định hướng ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam” của Cục Ứng dụng CNTT, Bộ Thông tin và Truyền thông và “Hiện trạng triển khai cải cách hành chính và vai trò của ứng dụng CNTT trong CCHC tại VN” của Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ đã khái quát bức tranh về mối liên hệ giữa CPĐT và CCHC.  Xây dựng mô hình một cửa được trình bày trong các báo cáo “Đơn giản hoá thủ tục hành chính và việc ứng dụng CNTT trong công tác cải cách thủ tục hành chính” của Tổ công tác Đề án 30, Văn phòng Chính phủ và “Mô hình hành chính một cửa, một cửa liên thông và vai trò của CNTT trong việc triển khai thực hiện” của Thành phố Hải Phòng.
Bên cạnh tham luận của các cơ quan nhà nước, các diễn giả quốc tế đến từ Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng phát triển Châu Á, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc và Singapore trình bày tham luận   kinh nghiệm của các quốc gia về các dự án xây dựng CPĐT.
Các tham luận tại Hội thảo chuyên đề: “Hạ tầng kỹ thuật - công nghệ cho CPĐT” và “Tài chính – đầu tư cho CPĐT” đã đi sâu vào phân tích những khó khăn, vấn đề bức xúc và vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án CPĐT ở Việt Nam. Vấn đề cơ sở hạ tầng kỹ thuật và công nghệ - nền tảng cho việc triển khai CPĐT được trình bày trong các tham luận “Hạ tầng viễn thông, Internet, mạng truyền số liệu quốc gia để tạo hạ tầng cho CPĐT” và “Kinh nghiệm quốc tế về vấn đề chuẩn, liên thông và khung kiến trúc CPĐT”… Chủ trì chuyên đề An toàn bảo mật, VNCERT đã cung cấp thông tin về hiện trạng đảm bảo an toàn thông trong cơ quan nhà nước  trong tham luận tổng quan “Hiện trạng đảm bảo an toàn thông trong cơ quan nhà nước và một số vấn đề cấp bách”. Chuyên đề này đề cập tới cách thức vận hành hệ thống ATTT, xây dựng, triển khai và duy trì hệ thống thông tin, trong CPĐT.
Bên lề Hội thảo, triển lãm trưng bày và giới thiệu những sản phẩm, giải pháp và công nghệ phục vụ ứng dụng và triển khai CPĐT có sự tham gia của những tập đoàn, công ty cung cấp giải pháp và dịch vụ công nghệ hàng đầu trên thế giới như IBM, SUN, Cisco.
Rút kinh nghiệm từ 5 lần hội thảo trước, Hội thảo lần này cung cấp cách nhìn mới về  xây dựng CPĐT,  với đề xuất về kiến trúc kỹ thuật - công nghệ của CPĐT, giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông, ATTT và đầu tư các nguồn lực xây dựng CPĐT. Việc xây dựng CPĐT hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động của Chính phủ và chính quyền các cấp, giúp cho người dân và doanh nghiệp giải quyết công việc nhanh chóng thuận tiện, hiệu quả và tiết kiệm chi phí cho xã hội

Nguyễn Khang