Gửi lúc: 18/10/2017 13:28:00
Bookmark and Share

Chính phủ chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử

Ngày 10/10/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 106 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2017, trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử.Theo Nghị quyết 106, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết 36a, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện Chính phủ điện tử.

Chính phủ đặt ra yêu cầu trọng tâm là kiện toàn Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT để đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử; ban hành Nghị định thay thế Nghị định 102 ngày 6/11/2009 về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Quyết định về quy chế gửi, nhận văn bản trên hệ thống văn bản điện tử 4 cấp chính quyền.

Đồng thời, Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện Nghị định 85 ngày 1/7/2016 của Chính phủ về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng. Văn phòng Chính phủ được yêu cầu tập trung khẩn trương hoàn thành việc thiết lập Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống quản lý văn bản 4 cấp chính quyền.

Về công tác đảm bảo an toàn thông tin trong triển khai Chính phủ điện tử, trong báo cáo quý III/2017 về tình hình thực hiện Nghị quyết 36a, Văn phòng Chính phủ cho biết, triển khai Luật An toàn thông tin mạng và Nghị định, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 05 ngày 16/3/2017 về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia và Quyết định 632 ngày 10/5/2017 ban hành Danh mục 11 lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên đảm bảo an toàn thông tin mạng và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia.

T.H