Gửi lúc: 01/09/2016 08:32:37
Bookmark and Share

Triển khai dịch vụ thuế, bảo hiểm xã hội điện tử

Thời gian qua, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Thuế, Bộ Tài Chính và Trung tâm Công nghệ thông tin, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng giải pháp nâng cấp các ứng dụng dịch vụ thuế điện tử và dịch vụ bảo hiểm xã hội điện tử.Thực hiện Nghị định 26/2007/NĐ-CP ngày 15/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, công tác triển khai hệ thống CA chuyên dùng Chính phủ do Ban Cơ yếu Chính phủ đảm nhiệm đã mang lại những hiệu quả ứng dụng trong thực tế, các giao dịch điện tử đảm bảo an toàn, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính tại mỗi cơ quan đơn vị. Đây chính là việc làm thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử.

Ngày 29/7/2016, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin đã có văn bản số 244/CTSBMTT-KHTC về việc sử dụng chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp để phục vụ triển khai dịch vụ thuế điện tử, bảo hiểm xã hội điện tử gửi tới các cơ quan, đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin của Văn phòng Trung ương Đảng, các Bộ, ngành và Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trước đó, ngày 20/7/2016, Trung tâm Công nghệ thông tin, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có văn bản về việc sử dụng chữ ký số của hệ thống CA chuyên dùng Chính phủ để kê khai bảo hiểm xã hội điện tử và ngày 26/7/2016, Tổng cục thuế, Bộ Tài Chính đã có văn bản về việc triển khai dịch vụ thuế điện tử cho các cơ quan, tổ chức sử dụng chữ ký số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp.

Với mục tiêu triển khai sử dụng chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp phục vụ các dịch vụ thuế điện tử và bảo hiểm xã hội điện tử đạt được hiệu quả cao, Ban Cơ yếu Chính phủ đã có văn bản hướng dẫn cụ thể.

Đối với dịch vụ bảo hiểm xã hội điện tử: chứng thư số và hệ thống dịch vụ chứng thực chữ ký số do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp đã sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của các cơ quan nhà nước để thực hiện các dịch vụ bảo hiểm xã hội điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Đối với dịch vụ thuế điện tử: kể từ ngày 1/8/2016, Ban Cơ yếu Chính phủ cũng sẵn sàng đáp ứng nhu cầu các cơ quan nhà nước trong việc sử dụng chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp để thực hiện các dịch vụ thuế điện tử.

Để xem tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng dịch vụ chứng thư số của Ban Cơ yếu Chính phủ cấp, phục vụ khai và nộp thuế điện tử có thể vào trang http://ca.gov.vn

Hồng Loan