Gửi lúc: 14/10/2019 13:52:00
Bookmark and Share

Một giải pháp cứng hóa phép nhân điểm Elliptic trên trường GF(p)

Tóm tắt— Bài báo này mô tả thuật toán và cấu trúc mạch cho việc tính toán và thực thi phép tính nhân điểm đường cong Elliptic trên trường nguyên tố hữu hạn GF(p) có độ dài 256 bit. Cấu trúc mạch được mô tả bằng ngôn ngữ VHDL và được thực thi trên nền tảng chip Zynq xc7z030 và xc7z045.

Abstract— This paper describles an algorithm and structure for computing and implementation point multiplications on Elliptic cuvers defined GF(p) with 256 bits length. The circuits have been describled in VHDL in implemented on chip Zynq xc7z030 and xc7z045.

Xem toàn bộ bài báo tại đây.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. American Bankers Association. ANSI X9.62-1998: Public Key Cryptography for the Financial Services Industry: The Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA).

[2]. N. Koblitz, S. Vastone, and A. Menezes. The State of Elliptic Curve Cryptography, Design, Codes and Cryptography, 19(2/3):173-193, March 2000.

[3]. J. Lutz. High Performance Elliptic Curve Cryptographic co-processor. Master’s thesis, University of Waterloo, 2003.

[4]. Đề tài  cấp Ban “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo module bảo mật cài đặt an toàn, cứng hóa các thuật toán GOST (28147-89, R34.11-2012, R34.10-2012) dựa trên công nghệ FPGA”. Ban Cơ yếu Chính phủ, Thực hiện 2015- 2016. Chủ nhiệm Nguyễn Biên Cương.

[5]. SEC1. Elliptic Curve Cryptography: Standards for Eficient Cryptography Group, http://www.secg.org

[6]. TC03-2:2015, “Thuật toán chữ ký số ECDSA”, Ban cơ yếu Chính phủ.

[7]. The FIPS 186-3 Elliptic Curve Digital Signature Algorithm Validation System (ECDSA2VS), January 17, 2012.

[8]. Cryptographic Algorithms on Reconfigurable Hardware, Springer

Thông tin trích dẫn : Nguyễn Văn Long, Hoàng Văn Thức, "Một Giải Pháp Cứng hóa phép nhân điểm Elliptic trên trường GF(p)", Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực An toàn thông tin, Tạp chí An toàn thông tin, Vol. 08, No. 01, pp, 52-57, 2018.

Nguyễn Văn Long, Hoàng Văn Thức