Gửi lúc: 29/10/2019 08:57:09
Bookmark and Share

Về một giải pháp nâng cao độ an toàn cho lược đồ chữ ký số trong vành hữu hạn

Tóm tắt - Chữ ký số ngày càng được sử dụng rộng rãi và là yêu cầu bắt buộc đối với rất nhiều nền tảng an toàn. Bài báo đề xuất một giải pháp nâng cao độ an toàn cho lược đồ chữ ký số dựa trên bài toán logarit rời rạc trên vành hữu hạn.

Abstract— The digital signature is increasingly widelyused, and it is the mandatory requirement for many security platforms. Thepaper proposes a solution to improve the security of digital signature schemebased on the problem of discrete logarithm on finite ring Zn.

Xem toàn bộ bài báo tại đây.

TÀI LIỆU THAM KHẢO           

[1]. Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Hữu Mộng, Lưu Hồng Dũng, “Một thuật toán chữ ký xây dựng trên tính khó của việc giải đồng thời hai bài toán phân tích số và logarit rời rạc”, Tạp chí KH và CN, Đại học Đà nẵng, 2018.

[2].  Lê Văn Tuấn, Bùi Thế Truyền, Lều Đức Tân, “Phát triển lược đồ chữ ký số mới có độ an toàn dựa trên bài toán logarit rời rạc trên vành Z_n”, Tạp chí KHCN Thông tin và Truyền thông, Học viện CNBCVT, 10- 2018.

[3]. Vũ Long Vân, Hồ Ngọc Duy, Nguyễn Kim Tuấn, Nguyễn Thị Thu Thủy, “Giải pháp nâng cao độ an toàn cho lược đồ chữ ký số”, SOIS Tp HCM, 12 - 2017.

[4]. T. ElGamal, “A public key cryptosystem and signature scheme based on discrete logarithms”, IEEE Transaction on Information Theory, IT-31(4); pp.469-472, 1985. 

[5]. W. C. Kuo, “On ElGamal Signature Scheme, Future Generation Communication and Networking” (FGCN 2007), Jeju, pp. 151-153.

[6]. C. P. Schnorr, “Efficient  signaturegeneration  for smartcards”,  Journal of Cryptology Vol. 4, pp. 161-174, 1991. 

[7]. B. Yang, “A DSA-Based and Efficient Scheme for Preventing IP Prefix Hijacking”, International Conference on Management of e-Commerce and e-Government, Shanghai, pp. 87-92, 2014.

[8]. J.m.Liu, X.g.Cheng, and X.m.Wang, “Methods to forge elgamal signatures and determine secret key”, in Advanced Information Networking and Applications, AINA 2006 20th International Conferenceon, vol.1.IEEE, pp. 859–862, 2006.

[9]. L. Xiao-fei, S. Xuan-jing and C. Hai-peng,  “An Improved ElGamal Digital Signature Algorithm Based on Adding a Random Number, Second International Conference on Networks Security, Wireless Communications and Trusted Computing”, Wuhan, Hubei, pp. 236-240, 2010.

[10]. C. Y. Lu, W. C. Yang and C. S. Laih, “Efficient Modular Exponentiation Resistant to Simple Power Analysis in DSA-Like Systems, International Conference on Broadband, Wireless Computing, communication and Applications”, Fukuoka, pp. 401-406, 2010.

[11]. H. Zhang, R. Li, L. Li and Y. Dong, “Improved speed Digital Signature Algorithm based on modular inverse,Proceedings of 2013 2nd International Conference on Measurement, Information and Control”, Harbin, pp. 706-710, 2013.

[12]. Z. Ping, W. Tao and C. Hao, “Research on L3 Cache Timing Attack against DSA Adopting Square-and-Multiply Algorithm”, Fifth International Conference on Instrumentation and Measurement, Computer, Communication and Control (IMCCC), Qinhuangdao, pp. 1390-1393, 2015.

[13]. Lê Văn Tuấn, Bùi Thế Truyền, Lều Đức Tân, “Contructing the digital signature besed on the discrete logaríthmic problem”, The research  journal of military science and technology, No 51ª, ISSN 1859 – 1043, pp 44-56,11- 2017.

[14]. S. K. Tripathi and B. Gupta, “An efficient digital signature scheme by using integer factorization and discrete logaríthm problem”, International Conference on Advances in Computing, Communications and Informatics (ICACCI), Udupi, pp. 1261-1266, 2017.

[15]. Chik How Tan, Xun Yi and Chee Kheong Siew, “Signature scheme based on composite discrete logarithm”, Fourth International Conference on Information, Communications and Signal Processing, pp. 1702-1706, 2003.

[16]. Lê Văn Tuấn, Bùi Thế Truyền, “Phát triển thuật toán của SHANK giải bài toán logarít rời rạc trên vành Z_n”,Tạp chí Nghiên cứu KH & CNQS số 48, 4- 2017.

[17]. Arjen K. Lenstra, Eric R. Verheul, Selecting Cryptographic Key Sizes, Springer-Verlag Berlin Heidelberger, pp. 446-465, 2000.

Thông tin trích dẫn: Nguyễn Đào Trường, Lê Văn Tuấn, “Về một giải pháp nâng cao độ an toàn cho lược đồ chữ ký số trong vành hữu hạn”, Nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực An toàn thông tin, Tạp chí An toàn thông tin, Vol. 02, No. 01, pp. 3-9, 2018.

Nguyễn Đào Trường, Lê Văn Tuấn