Gửi lúc 08:47 | 03/06/2015 | 19593 lượt xem

Hỏi:

Tôi muốn xây dựng một hệ điều hành àn toàn thì cần phải làm như thế nào?

Trả lời:

Sự phát triển các hệ điều hành an toàn gồm 4 hoạt động. Trước hết, phải nắm rõ môi trường cần bảo vệ. Thông qua các phát biểu về chính sách và mô hình, những thành phần chính của các hệ thống được nhận diện, còn tương tác giữa những thành phần này có thể được nghiên cứu. Trong khi các chính sách bao trọn tính bí mật và toàn vẹn thì các mô hình rải ra từ các kiểm soát tham chiếu và các bộ lọc dòng thông tin tới các mô hình toàn vẹn và an toàn nhiều mức.

Các mô hình như Bell La Padulae mô tả sự truy nhập có thể được phép trong môi trường nhiều mức, còn mô hình HRU lại chứng minh những hạn chế của an toàn máy tính.

Sau khi hiểu thấu đáo các môi trường, phải thiết kế một hệ thống để đạt mức an toàn mong muốn. Những nguyên tắc thiết kế nhất định cho các hệ điều hành an toàn đã được trình bày. Không đáng ngạc nhiên là, những tính năng như đặc quyền tối thiểu, tính mở của bản thiết kế phần mềm. Những đặc trưng dẫn tới thiết kế tốt một hệ điều hành sẽ áp dụng cho thiết kế các chương trình khác. Việc cô lập hay tách biệt, thiết kế phân lớp và nhân an toàn đã được nghiên cứu ở mức chi tiết nào đó.

Sau khi có được bản thiết kế hệ điều hành, ta muốn đảm bảo rằng, bản thiết kế (và việc thực hiện nó) là chính xác. Chương này đã xem xét ba phương pháp chứng minh tính đúng đắn: kiểm tra hình thức, thử nghiệm thâm nhập và xác nhận hợp lệ. Một vài tiêu chuẩn đánh giá đã được xem xét chi tiết vì chúng thể hiện chuẩn hiện hành để xác nhận các hệ thống tính toán tin cậy.