Information Security Management Handbook

Sổ tay quản lý an toàn thông tin

Tác giả: Micki Krause, Harold F. Tipton
Nhà xuất bản: Auerback
Năm xuất bản: 2013
Lần xuất bản: 6
Số trang: 3280 trang
Tóm tắt: Sổ tay quản lý an ninh thông tin cung cấp một trình biên dịch có thẩm quyền của các kiến thức cơ bản, kỹ năng, kỹ thuật và công cụ cần thiết của chuyên gia bảo mật CNTT hiện nay.
Từ khóa: kiểm soát truy cập, an toàn vật lý, mật mã, an toàn ứng dụng, an toàn vận hành, an toàn thông tin, khóa mật mã


«Quay lại