Beginning ASP.NET Security

Bắt đầu với bảo mật ASP.NET

Tác giả: Barry Dorans
Nhà xuất bản: Wiley
Năm xuất bản: 2010
Lần xuất bản:
Số trang: 440 trang
Tóm tắt: Bắt đầu với một cái nhìn toàn diện tại ASP.NET 3.5 cơ bảncuốn sách đi sâu vào sự phát triển Web, tìm hiểu các yếu tố an ninh, khám phá thư viện mật mã và nhiều tài nguyên cung cấp bởi Microsoft...
Từ khóa: ASP.NET, mạng lưới, kỹ thuật, Microsoft, kiểm soát thông tin, mật khẩu


«Quay lại