How To Achieve 27001 Certification

Làm thế nào để đạt được 27001 chứng nhận

Tác giả: Sigurjon Thor Arnason, Keith D. Willett
Nhà xuất bản: Auerback
Năm xuất bản: 2007
Lần xuất bản:
Số trang: 327 trang
Tóm tắt: Các tiêu chuẩn an toàn của Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế (ISO) cung cấp một nền tảng tuyệt vời để xác định và giải quyết các rủi ro kinh doanh thông qua một quá trình quản lý an ninh xử lý kỷ luật. Sử dụng tiêu chuẩn bảo mật ISO 17799 và ISO 27001 là cơ sở.
Từ khóa: kiểm toán và chứng thực, quản trị, an ninh, tiêu chuẩn an toàn, an toàn thông tin


«Quay lại