Computer Crime, Investigation, and the Law

Tội phạm máy tính, điều tra và luật

Tác giả: Chuck Easttom and Det.Jeff Taylor
Nhà xuất bản: Course techology
Năm xuất bản: 2011
Lần xuất bản:
Số trang: 518 trang
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn các kỹ thuật cụ thể mà tin tặc sử dụng và mang đến cho người đọc hiểu biết về tội phạm máy tính, lịch sử của tội phạm máy tính, kỹ thuật hình sự cơ bản, pháp luật có liên quan.
Từ khóa: tội phạm có tổ chức, khủng bố, thu thập, tài liệu, lưu trữ điện tử, luật pháp về không gian mạng, an toàn máy tính, mạng


«Quay lại