Understanding Information Age Warfare

Hiểu biết về cuộc chiến thời đại công nghệ thông tin

Tác giả: David S. Alberts, John J. Garstka, Richard E. Hayes, David A. Signori
Nhà xuất bản: Cforty Onesr Cooperative Research
Năm xuất bản: 2001
Lần xuất bản:
Số trang: 312 trang
Tóm tắt: Nó thể hiện tầm quan trọng của nghiên cứu tập trung vào các tác động an ninh quốc gia của thời đại thông tin. Tài liệu tham khảo lớn làm việc cho những người cần lần lượt của các quan điểm thiên niên kỷ trong những vấn đề này.
Từ khóa: lập kế hoạch quân sự, chiến tranh thông tin, chỉ huy và kiểm soát hệ thống, mạng máy tính, sách giáo khoa, nhận thức tình huống, mạng, an toàn thông tin


«Quay lại